Bieži vien nomas vai īres līgumi tiek noslēgti mutiski, vai izveloties jau gatavu izveidotu līgumu, kur svarīgi nosacījumi attiecība uz nomu vai īri individuālos gadījumos netiek apspriesti vai ievēroti, kas var būtiski ietekmēt šāda līguma sekas abām pusēm.

Bieži vien nomas vai īres līgumi tiek noslēgti mutiski, vai izveloties jau gatavu izveidotu līgumu, kur svarīgi nosacījumi attiecība uz nomu vai īri individuālos gadījumos netiek apspriesti vai ievēroti.

 

Nomas un īres līgums paredz svešās mantas lietošanas procesu, kas nereti iepriekšminēto iemeslu pieļauto kļūdu dēļ izvēršās ilgā strīdu procesā, kas nav izdevīgi abām līgumslēdzēju pusēm.

 

EU LAW FIRM piedāvā klientam sastādīt nomas vai īres līgumu, kā arī obligāto telpu vai īpašuma nodošanas/pieņemšanas aktu, ņemot vērā klienta prasības un īpašuma specifiku.

 

EU LAW FIRM piedāvā,

 

-pārliecināties vai cilvēks, ar kuru klients slēdz attiecīgu līgumu ir īpašuma īpašnieks, kas būtiski var ietekmēt līguma spēkā esamību un tiesiskās līguma sekas

-novērst neparedzamas līguma sekas 

-ievērojot pušu tiesīskās vienlīdzības un labās ticības principus, izvēlēties atbilstošus, vienlīdzīgus un neapgrūtinošus nosacījumus 

-ierakstīt nomas vai īres līgumu zemesgrāmatā

-pārbaudīt esošās saistības vai apgrūtinājumus, attiecīgi izvērtēt līguma būtību, nepieciešamību un sekas

 

COVID-19 laikā EU LAW FIRM piedāvā pārskatīt esošo līgumu, grozīt līgumu, pievienot attiecīgās sadaļas un noteikumus, kā arī pārskatīt iespējas samazināt vai atlikt uz doto laiku nomas vai īres maksas apmēru, ja situācija to pieļauj, kura varētu rasties no tiešās COVID-19 ietekmes uz cilvēka profesionālo nodarbinātību, kā arī citiem iemesliem.

 

Lai uzzinātu vairāk un sastādītu nomas vai īres līgumu pareizi, sazinaties ar EU LAW FIRM juristiem, sūtot pietekumu uz juridisko konsultāciju Rigā un visā Latvijā uz - info@eulawfirm.eu.