Ja ir aizdomas, ka Jūs kā paterētājs esat pakļauti netaisnīgiem līguma noteikumiem no ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja puses, EU LAW FIRM piedāvā līguma noteikumu izvertējumu, kā arī attiecīgu klienta tiesību aizstāvēšanu.

Ja ir aizdomas, ka Jūs kā paterētājs esat pakļauti netaisnīgiem līguma noteikumiem no  ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja puses, EU LAW FIRM piedāvā līguma noteikumu izvertējumu, kā arī attiecīgu klienta tiesību aizstāvēšanu.

Pāris pazīmes, kas var liecināt, ka Jūs varētu būt pakļauti netaisnīgiem līguma noteikumiem,

-līguma noteikumi netika apspriesti, tas nozīmē, ka līgums ir sastādīts iepriekš vai ir tipveida līgums, un Jums, kā aizsargātam patērētājam nebija dota iespēja ietekmēt attiecīga noteikuma saturu

-patērētāja likumiskās tiesības tiek netaisnīgi aprobežotas

-rakstveida līguma noteikumi ir noformulēti neskaidri, neprecīzi un patērētājam nesaprotami

-līguma noteikumi ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu, likumu un citiem normatīvajiem aktiem

-neproporcionāls liels līgumsods vai kompensācija, līgumsaistību neizpildes vai nepienācīgās izpildes gadījumā no patērētāja puses

-ja pārdevējs, ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji atkāpties no līguma, bet patērētājam tāda iespēja nav dota

-neproporcionāls pieaugums līguma priekšmeta cenā (salīdzinot ar iepriekš minēto) no pārdevēja, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja puses bez brīdinājuma un iespējas atcelt līgumu 

-patērētājam ir pienākums izpildīt visas līgumsaistības, bet pārdevējs, pakalpojumu sniedzējz, ražotājs nepilda savas līgumsaistības

 

Ja kāda no iepriekšminētām pazīmēm, vai līdzīgas problēmas radās sakarā ar noslēgtu līgumu, EU LAW FIRM juristi palīdzēs izvērtēt līguma noteikumu atbilstību, vērsties pie puses, kura ir piemērojusi attiecīgos netaisnīgos līguma noteikumus, sastādīt prasību tiesā. 

Lai uzzinātu, vai līgums ir sastādīts, ievērojot taisnīguma un pušu vienlīdzības principus, sazināties ar EU LAW FIRM juristiem – info@eulawfirm.eu.