Laulāto ikdienā var tikt pieminēts jēdziens laulības līgums, kuram bieži vien nav pievērsta uzmanība līdz mantisko strīdu izšķiršanas gadījumiem. Svarīgākais aspekts ir apspriest ar laulāto laulības līguma nepieciešamību, un izrunāt mantas dalīšanas iespēju.

Laulāto ikdienā var tikt pieminēts jēdziens laulības līgums, kuram bieži vien nav pievērsta uzmanība līdz mantisko strīdu izšķiršanas gadījumiem. Svarīgākais aspekts ir apspriest ar laulāto laulības līguma nepieciešamību, un izrunāt mantas dalīšanas iespēju.    

Latvijas Republikas tiesību normās ir paredzētas divas iespējas, kā tiek regulētas laulāto mantiskās attiecības.  Attiecīgi, uz likuma pamata, vai arī uz līguma pamata.    

Kamēr laulības līgums nav noslēgts, laulāto mantiskās attiecības ir likumiskas, kas paredz,  ka manta, kura piederēja laulātam pirms laulības,un manta, kura tiek iegūta laulība kā atsevišķa manta (piemērām dāvana, personīgās lietošanas priekšmeti u.c.) pieder tam pašam laulātam. Bet, visa manta kura laulības laikā ir iegūta kopīgi, vai arī individuāli, bet ar kopējiem laulāto naudas līdzekļiem, vai otra laulātā darbības palīdzību, ir abu kopīga manta, kas tiek šaubu gadījumā pieņemta, ka abiem līdzīgās daļās piederoša.  

Noslēdzot laulības līgumu, laulātie maina likumā noteikto kārtību, nosakot, kura manta pieder katram no laulātiem kopīgi vai atsevišķi. Izvēloties laulības līgumu, laulātie var vienoties par visas mantas kopību, kas apvieno mantu, kura piederējusi laulātajam pirms laulības ar laulības laikā iegūto mantu, kas ir savukārt uzskatīta par kopīgu un nedalāmu - pieder abiem laulātajiem līdzīgās daļās, un darbībām ar kopīgo mantu ir vajadzīga laulātā piekrišana.  

Laulības līgumā var arī iekļaut mantu, kura katram laulātam ir noteikta kā katra atsevišķā manta, vai visas laulāto mantas šķirtību, kura bija laulātā īpašumā pirms laulības, kā arī pēc.    

Svarīgi atcerēties, ka mantiskās attiecības laulātie var pārgrozīt, nodibināt un izbeigt ar laulības līgumu pirms došanās laulība (līgums stājās spēkā tikai ar laulības noslēgšanas brīdi), laulības laikā, vai arī pirms laulības šķiršanas, lai uzzinātu vairāk informācijas un sastādītu līgumu, sazinaties ar EU LAW FIRM juristiem – info@eulawfirm.eu