Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma, Latvijā un Eiropas Savienībā ļoti plaši notiek diskusijas par līgumsaistību izpildes un procesuālo termiņu ievērošanu ārkārtas situācijas laikā. Nepārvaramas varas jēdziens Latvijas Civillikumā ir pieminēts vairākkārt, tomēr tas vēl joprojām var tikt uzskatīts par ģenerālklauzulu, tamdēļ, ka jēdzienam vēl joprojām nav dots pietiekami skaidrs jēdziens. Galvenais nosacījums ir tas, ka nepārvaramas varas iestāšanās atzīstama par zaudējumu atlīdzības prasījumu un dažu saistību izpildes izslēdzošu apstākli. Izņēmums ir pieļaujams gadījumos, ja līguma puse no brīvas gribas ir uzņēmusies atbildību par šādu risku.

Covid-19 pandēmijas laikā Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Radīto ierobežojumu dēļ ekonomika un daudzas nozares piedzīvo grūtības, attiecīgi var tikt kavēta, vai pat būt neiespējama dažu saistību izpilde. 

Lai paplašinātu jēdzienu "nepārvarama vara", Augstākā tiesa ir norādījusi sekojošus kritērijus:

  1. Tas ir notikums, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt. 
  2. Saprātīga persona līguma noslēgšanas brīdī notikumu nevarēja paredzēt.
  3. Notikums nav noticis puses vai tās kontrolē esošās personas rīcības dēļ.
  4. Notikums saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.

It īpaši ir jāpievērš uzmanība pēdējam priekšnoteikumam, kas nosaka, ka konkrētais notikums saistību izpildi padara ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Šajā gadījumā ir jānošķir objektīva neiespējamība no subjektībās neiespējamības. 

Augstākā tiesa norāda, ja iestājās pārējie priekšnoteikumi, bet saistību izpilde ir apgrūtināta, bet teorijā ir iespējama - apstākļi nevar būt atzīti par nepārvaramo varu (piem. ekonomiskā krīze). Attiecīgi, ja saistību izpilde ir tikai apgrūtināta, bet nepastāv objektīvs šķērslis, kas padarītu saistību izpildi pilnīgi neiespējamu, šajā gadījumā nepārvaramo varu nevar izmantot kā attaisnojošu apstākli saistību neizpildei.

Lai saprastu, vai Covid-19 var ietekmēt jūsu saistību izpildi, primāri, ir jāanalizē jūsu līgums. 

Ja līgumu neregulē obligātās normas, tad līguma noteikumi ir pušu brīvās gribas rezultāts. Attiecīgi, līgumā:

  • var būt noteikta force majeure situācija
  • nav noteikta force majeure situācija

Ja līgumā ir atrunāta force majeure situācija, tad tad atbilstošs līguma noteikums izšķir, vai pandēmija un izsludinātais ārkārtas stāvoklis var būt uzskatāms par nepārvaramu varu, rezultātā atbrīvojot puses no zaudējumu atlīdzības pienākuma un saistību izpildes (ja tās nevar būt izpildītas objektīvo iemeslu dēļ), tomēr, var būt situācija, ka force majeure klauzula tomēr neatbrīvo no līguma izpildes pienākuma (ja līgums neparedz to izbeigšanu nepārvaramas varas iestāšanas dēļ). 

Līgumos ir brīvības princips, kas nozīmē, ka vērā tiek ņemtas katrā līgumā noteiktā nepārvaramas varas definīcija - piem. puses vienojās, ka nozares darbību un darījumu izpildi var ietekmēt konkrēts apstāklis: pandēmija, epidēmija, ārkārtējā situācija valstī u.c. Dažādi līguma noteikumi var ietekmēt atšķirīgi katru nozari un darījumu izpildi, respektīvi radot lielāku vai mazāku apgrūtinājumu saistību izpildei, vai pat neradod apgrūtinājumu nemaz. 

Piemēram, daudzos gadījumos Covid-19 pandēmija ir pielīdzināta ekonomiskai krīzei, attiecībā uz ietekmi uz ekonomiku un saistībām,  un nevar būt uzskatīta par nepārvaramas varas apstākli. Jāvērtē, vai saimnieciskie pakalpojumi joprojām tiek sniegti, ievērojot piesardzības pasākumus, vai saistību izpildi vēl joprojām ir iespējams veikt. 

Kad Covid-19 var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākli? 

  • Ja līguma saistību izpildi objektīvi neiespējamu padara Covid-19 infekcijas izplatības un ierobežošanas pasākumi - karantīna, robežu slēgšana, u.c. individuāli vērtēti apstākļi.
  • Atkarībā no darījuma rakstura, konkrēti Ministru Kabineta rīkojumos noteiktie punkti padara saistību izpildi neiespējamu - obligāts raksturs. 

Tomēr, lai atsauktos uz Covid-19 kā nepārvaramas varas apstākli dotajā gadījumā ir jāvērtē katra situācija individuāli. Pusei ir pienākums paziņot par apstākļiem, kas liedz pildīt saistības. Pats nepārvaramas varas atzīšanas fakts nerāda automātisku pamatu līguma izbeigšanai. Var būt situācijas, kad līguma termiņš tiks vienkārši pagarināts, neatbrīvojot no saistību izpildes. Var būt, ka līgums par pakalpojumu sniegšanu (piem. konkrētajā datumā) izbeidzās.

Kad Covid-19 nevar uzskatīt par nepārvaramas varas apstākli?

  • Saimnieciskā darbība joprojām tiek veikta, ir iespējams izpildīt saistības (pat ar apgrūtinājumu).
  • Ministru Kabineta rīkojumos noteiktajiem punktiem ir rekomendējošs raksturs, kas neaizliedz konkrētu rīcību, bet tiem ir leģitīms mērķis - Covid-19 infekcijas izplatība.

EU LAW FIRM juristi aicina puses uzreiz nepaļauties uz Covid-19 kā nepārvaramas varas apstākli. Covid-19 pandēmijas laikā noslēgtajos līgumos iekļaut force majeure klauzulu. Katrā situācijā ir jāizvērtē līguma noteikumi un faktiskos apstākļus. 

Civillikuma 1. pants nosaka:

"Tiesības izmantojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības"

Lai uzzinātu vairāk par jūsu tiesībām Covid-19 pandēmijas laikā, aicinām jūs sazināties ar mūsu juristiem - info@eulawfirm.eu

ĪPAŠI PANDĒMIJAS SKARTAJĀM NOZARĒM, MEDICĪNAS DARBINIEKIEM UN TIEM, KURI ŠOBRĪD IR ZAUDĒJUŠI DARBU COVID-19 PANDĒMIJAS DĒĻ, EU LAW FIRM PIEDĀVĀ BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS CAUR E-PASTU.