Strīds par līgumu ir domstarpības starp divām vai vairākām juridiski saistošā līgumā iesaistītajām pusēm. Ja līgums ir apspriests, izveidots un par to ir panākta vienošanās, bet viena no pusēm nerīkojās saskaņā ar visiem līguma noteikumiem un nosacījumiem (nepilda savas līguma saistības), šī puse var tikt uzskatīta par līguma pārkāpēju, respektīvi var būt konstatēts pārkāpums. Ir svarīgi saprast, ka tad, kad jūs apņematies juridiski saistošu līgumu, jūs uzņematies konkrētas saistības, visi jūsu pienākumi ir jāveic saskaņā ar rakstisko līgumu. Lai izvairītos no līguma strīdiem, ir svarīgi, lai abas puses konsultētos ar juristiem, pirms tā parakstīanas izprastu līguma noteikumus un analizētu, vai jūs varat izpildīt visus savus pienākumus saskaņā ar līgumu.

Līgums ir viens no būtiskākajiem elementiem uzņēmējdarbībā, tāpēc EU LAW FIRM juristi ir sagatavojuši īsu rokasgrāmatu par to, kā izvairīties no līguma strīdiem.


1. Sarunas.


Pirms apņemties noslēgt juridiski saistošu līgumu, runājiet ar otru pusi.

Pārliecinieties, ka līguma noteikumi sarunu posmā ir skaidri norādīti. Rūpīgi pārskatiet noteikumus un pārliecinieties, ka tos saprotat.


Atcerieties, ka tieši tagad jūs esat sarunu stadijā, tāpēc jūs vēl neesat parakstījis līgumu, jūs varat veikt izmaiņas un lemt par noteikumiem kopā ar otru pusi.


Līgumus regulē īpaši tiesību akti (piemēram, tiesību aktu izvēle, līguma likums (piem. Apdrošināšanas līguma likums u.c.), Komerclikums), kas nozīmē, ka jūs varat brīvi izvēlēties līguma noteikumus likuma robežās.


Pārliecinieties, ka līgumam nav netaisnīgu noteikumu. (Latvijas līgumiem aicinām jūs izlasīt mūsu rakstu par netaisnīgiem līguma noteikumiem)


Sarunu posmā, ja līgums attiecas uz svarīgu darījumu vai jūs vēlaties pārliecināties, ka tas ir strukturēts un apspriests pienācīgi - ir nepieciešams jurists. Jurista klātbūtne palīdzētu jums saprast jūsu tiesības un to, kas var notikt līguma pārkāpuma vai izbeigšanas gadījumā.

2. Formulējums


Ir ļoti svarīgi, lai valoda, ko izmanto rakstveidā līgumā, būtu skaidra un viegli saprotama.

Pārliecinieties, ka otra puse skaidri saprot līguma noteikumus, aizstājiet grūti saprotamus noteikumus vai neskaidru valodu ar nekomplicētu formulējumu (ja iespējams).


Strādājot ar produktiem - identificējiet produktu (izmantojiet īpašus numurus, kodus, daudzumu utt.), pārliecinaties, ka ir detalizēts un precīzs vienības vai pakalpojumu apraksts, kas jums ir jāsniedz.

Uzrakstiet konkrētus termiņus, lietojiet atbilstošu terminoloģiju. Ja līgumsaistības jāizpilda konkrētajā datumā, lai izvarītos no nepamatotiem nokavējuma procentiem - precizējiet, piem. līdz 24. Septembrim (ieskaitot). 

3. Tiesību akti


Pievērsiet uzmanību tiesību aktu izvēlei. Dažreiz līgums ir parakstīts un jau ir juridiski saistošs, bet visi strīdi tiek risināti saskaņā ar citas valsts tiesību aktiem.


Saprotiet, vai jūsu līgumā ir starptautisks elements, tad var būt kolīziju normas līgumsaistību jautājumos.


Izprotiet jurisdikciju. Kur jūsu strīds tiks atrisināts? Šķīrējtiesas? Jūsu valsts tiesa? Vai Briseles Ibis regula attiecas uz jurisdikcijas noteikšanu, attiecīgi strīds tiks risināts citā valstī?


Pievērsiet uzmanību citiem dokumentiem, kurus jūs varat izmantot un kas var gūt labumu jūsu līgumam, INCOTERMS, starptautiskas konvencijas, UNDROIT utt.

4. Pārbaudiet


Pirms līguma parakstīšanas - parādiet to savam juristam. Ja ir pieļautas kļūdas, jūsu jurists tās izlabo.


Līguma saistību neizpildes gadījumā vai krāpšanas gadījumā jūs varat aizsargāt savas tiesības.


EU LAW FIRM ir pieredzējuši juristi, un tie var palīdzēt jums izvēlēties labāko rīcību.
Aicinām jūs sazināties ar mūsu juristiem, lai saņemtu vairāk norādījumus par līgumiem un uzrakstītu jūsu līgumu - info@eulawfirm.eu


Jūs varat arī sazināties ar mums Whatsapp, Viber, Telegram - +37126742086